NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO IŠVADA

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 11–12 d. atliko Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas vykdytas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos veiklos aspektus:

IŠVADOS